میزبانی وب وردپرس

HP-500


diskspace=500
bandwidth=Unlimited
cpu=1
memory=512
addondomain=0
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited

 • فضا 500مگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پردازنده 1هسته
 • رم 512مگابایت
HP-1G


diskspace=1000
bandwidth=Unlimited
cpu=2
memory=512
addondomain=1
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited

 • فضا 1گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پردازنده 2هسته
 • رم 512مگابایت
HP-3G


diskspace=3000
bandwidth=Unlimited
cpu=3
memory=1024
addondomain=1
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited

 • فضا 3گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پردازنده 3هسته
 • رم 1024مگابایت
HP-5G


diskspace=5000
bandwidth=Unlimited
cpu=5
memory=1024
addondomain=2
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited

 • فضا 5گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پردازنده 5هسته
 • رم 1024مگابایت
HP-10G


diskspace=10000
bandwidth=Unlimited
cpu=7
memory=1024
addondomain=3
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited

 • فضا 10گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پردازنده 7هسته
 • رم 1024مگابایت
HP-20G


diskspace=20000
bandwidth=Unlimited
cpu=8
memory=4096
addondomain=3
features=Unlimited
parkdomain=Unlimited

 • فضا 20گیگابایت
 • پهنای باند نامحدود
 • پردازنده 8هسته
 • رم 4096مگابایت