میزبانی وب ویندوز

WH-500 • 500MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2 php
 • Windows Server 2012 os
 • 11.10 به بالا NodeJS
 • 500 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 0 AddonDomain
 • IIS Webserver
 • Plesk CP
WH-1G • 1000MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2 php
 • Windows Server 2012 os
 • 11.10 به بالا NodeJS
 • 1000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 0 AddonDomain
 • IIS Webserver
 • Plesk CP
WH-3G • 3000MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2 php
 • Windows Server 2012 os
 • 11.10 به بالا NodeJS
 • 3000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 0 AddonDomain
 • IIS Webserver
 • Plesk CP
WH-5G • 5000MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2 php
 • Windows Server 2012 os
 • 11.10 به بالا NodeJS
 • 5000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 0 AddonDomain
 • IIS Webserver
 • Plesk CP
WH-10G • 10000MB فضا
 • UnlimitedGB پهنای باند
 • نامحدود ایمیل اکانت
 • نامحدود ساب دامین
 • MySQL + MSSQL 2012 بانک اطلاعات
 • .Net FrameWork 2,4,4.5 dotNet
 • 5.6,7.0,7.2 php
 • Windows Server 2012 os
 • 11.10 به بالا NodeJS
 • 10000 Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited Subdomain
 • Unlimited Email
 • Unlimited FTP
 • Unlimited SQL
 • Unlimited ParkDomain
 • 0 AddonDomain
 • IIS Webserver
 • Plesk CP